นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายวิธีที่ homingday.com (“ไซต์” หรือ “เรา”) รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมหรือทำการซื้อจากเว็บไซต์

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากคุณผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะช่องทางดังต่อไปนี้

การสมัครสมาชิก เช่น การสร้างบัญชีบนช่องทางของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เว็ปไซต์ ไลน์ และมาร์เก็ตเพลซต่างๆ
ธุรกรรมและการใช้จ่ายของท่านกับเรา
การสื่อสารของท่านกับเรา
การตอบแบบสอบถามของท่าน
โทรศัพท์
อีเมล
โซเชียลมีเดียใดๆ หรือช่องทางใดๆ ที่ใช้ข้อมูลการล็อกอินร่วมกันผ่านพันธมิตรของเรา
ข้อมูลอุปกรณ์
เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น เช่น เสิร์ชเอนจิน โซเชียลมีเดีย หน่วยงานราชการ บุคคลภายนอกอื่น ๆ เป็นต้น
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือข้อมูลใดๆสำหรับการระบุตัวบุคคล เป็นต้น
ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่จัดส่ง ที่อยู่เรียกเก็บเงิน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล บัญชีโซเชียลมีเดีย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ไลน์ เฟซบุ๊ค อินสตราแกรม กูเกิล และ/หรือ ข้อมูลการติดต่ออื่นๆที่ท่านให้เรา เป็นต้น
ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ประวัติการทำธุรกรรม ข้อมูลสมาชิก ประวัติการใช้งาน หรือข้อมูลใดๆที่อยู่ในบัญชีของท่านซึ่งได้ให้ไว้บนช่องทางของเรา  เป็นต้น
ข้อมูลการทำธุรกรรมและการเงิน เช่น รายละเอียดการสั่งซื้อ ประวัติการสั่งซื้อ การใช้บริการ การชำระเงินและธุรกรรม การจัดส่ง การคืนเงิน การคืนสินค้า พฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือการใช้บริการในส่วนของการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ สินค้าที่อยู่ในตระกร้าสินค้า สินค้าที่อยู่ในรายการที่สนใจ การเรียกร้องเกี่ยวกับการรับประกันสินค้า หรือข้อมูลที่ได้รับเมื่อท่านใช้สินค้าหรือบริการของเรา แบบสอบถาม การถามตอบ รายละเอียดบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร เงินดิจิตอล (cryptocurrency) เป็นต้น
ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP Address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) เป็นต้น
ข้อมูลด้านกายภาพ เช่น ขนาดเสื้อผ้าของท่าน และการวัดขนาดร่างกาย
ข้อมูลอื่นๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ดังต่อไปนี้ เมื่อเราได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้ทำได้
 • เชื้อชาติ
 • เผ่าพันธุ์
 • ความคิดเห็นทางการเมือง
 • ความเชื่อในลัทธิ
 • ศาสนาหรือปรัชญา
 • พฤติกรรมทางเพศ
 • ประวัติอาชญากรรม
 • ข้อมูลสุขภาพ
 • ความพิการ
 • ข้อมูลสหภาพแรงงาน
 • พฤติกรรมทางเพศ
 • ข้อมูลพันธุกรรม
 • ข้อมูลชีวภาพ เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ
ข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

ผู้เยาว์

หากคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจจำเป็นต้องให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณให้ความยินยอมหรือที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ หากเราทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เราจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังต่อไปนี้

 • เซิร์ฟเวอร์บริษัทของเราในประเทศไทย
 • เซิร์ฟเวอร์บริษัทของเราในต่างประเทศ
 • ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทย
 • ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศ
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน รวมถึงสถานะความเป็นสมาชิกและโปรแกรมสะสมคะแนน
 • เพื่อขาย จัดส่ง และดำเนินการใดๆเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
 • เพื่อปรับปรุงสินค้า บริการ หรือประสบการณ์การใช้งาน
 • เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร
 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน
 • เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย
 • เพื่อการบริการหลังการขาย
 • เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
 • เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ
 • เพื่อค้นคว้า เช่น ในด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์ข้อมูล การทำแบบสอบถาม การวิเคราะห์สถิติและแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือ บริการ
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions)
 • เพื่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือทำให้บริการดีขึ้น เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้ท่าน
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของคุณหรือที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ ดังต่อไปนี้
การบริหารจัดการภายในองค์กร
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในองค์กร (รวมถึงบริษัทในเครือของเรา) เท่าที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลภายในสำหรับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ภายใต้นโยบายนี้เพื่อประโยชน์ของคุณและผู้อื่นมากขึ้น
ผู้ให้บริการ
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางอย่างให้กับผู้ให้บริการของเราเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การชำระเงิน การตลาด การพัฒนาสินค้าหรือบริการ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง
พันธมิตรทางธุรกิจ
เราอาจเปิดเผยข้อมูลบางอย่างกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อติดต่อและประสานงานในการให้บริการสินค้าหรือบริการ และให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของสินค้าหรือบริการ
การถ่ายโอนธุรกิจ
เราอาจเปิดเผยข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สำหรับการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมหรือการขายกิจการ หรือการถ่ายโอนสินทรัพย์อื่น ๆ โดยฝ่ายที่รับโอนต้องปฏิบัติกับข้อมูลของคุณในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายนี้ รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
การบังคับใช้กฎหมาย
ในกรณีที่มีกฎหมายหรือหน่วยงานราชการร้องขอ เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นให้แก่หน่วยงานราชการ เช่น ศาล เป็นต้น
การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคล องค์กร หรือเซิร์ฟเวอร์ (Server) ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ โดยเราจะดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศปลายทางนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ หรือกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
ในกรณีที่มีการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ไปยังสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (Non-EEA)  เราจะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศต่าง ๆ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสภาพยุโรป (GDPR) กำหนดหรือที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้
ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่คุณเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเราหรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  คุณมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent) หากคุณได้ให้ความยินยอม เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่คุณให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา

สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่คุณ  รวมถึงขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาได้อย่างไร

สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เราได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

สิทธิขอคัดค้าน (right to object)  คุณมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่คุณสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์

สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to erasure/destruction) คุณมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวคุณได้ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่าเราหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อคุณได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) คุณมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่เราอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของคุณหรือกรณีอื่นใดที่เราหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่คุณขอให้เราระงับการใช้แทน

สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification) คุณมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint) คุณมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคุณเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หากคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) นอกจากสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้นแล้ว คุณมีสิทธิที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนกับสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศของคุณ หากคุณเชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถใช้สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามรายละเอียดท้ายนโยบายนี้ เราจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่เราได้รับคำขอใช้สิทธิจากคุณ ตามแบบฟอร์มหรือวิธีการที่เรากำหนด ทั้งนี้ หากเราปฏิเสธคำขอเราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้คุณทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

การโฆษณาและการตลาด
เพื่อประโยชน์ในการได้รับสินค้าหรือบริการของเรา เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงสินค้าหรือบริการ และทำการตลาดผ่าน Google, Facebook, pixel tracking code และอื่น ๆ เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สินค้าหรือบริการเหมาะสมกับคุณ
เว็บไซต์ของเราอาจแสดงโฆษณาจากบุคคลที่สามเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการของเรา เช่น Google AdSense, BuySellAds บุคคลที่สามเหล่านี้อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการเหล่านี้เท่านั้น และมีหน้าที่ไม่เปิดเผยหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น
เราจะไม่ใช้ระบบการตัดสินใจอัตโนมัติ (automated decision-making)โดยปราศจากการบุคคลกำกับดูแล รวมถึงการทำโปรไฟล์ลิ่ง (profiling) ในลักษณะที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับคุณอย่างมีนัยสำคัญ
เราอาจส่งข้อมูลหรือจดหมายข่าวไปยังอีเมลของคุณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอสิ่งที่น่าสนกับคุณ หากคุณไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารจากเราผ่านทางอีเมลอีกต่อไป คุณสามารถกด "ยกเลิกการติดต่อ" ในลิงก์อีเมลหรือติดต่อมายังอีเมลของเราได้

เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies)

เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies)หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อพัฒนาการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ โฆษณาที่เหมาะสม และติดตามการใช้งานของคุณ เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้

คุกกี้คืออะไร ?

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ฝังอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ หลังจากนั้นคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งของการเข้าเยี่ยมชมในครั้งถัดไปหรือส่งไปยังเว็บไซต์อื่นที่จดจำคุกกี้นั้นได้ คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้หรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ข้อมูลแก่เจ้าของเว็บไซต์ คุกกี้แบบชั่วคราว (Session Cookies) คือ คุกกี้ที่มีระยะเวลาชั่วคราวจะถูกใช้ในระหว่างที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์และจะสิ้นสุดลงเมื่อคุณปิดบราวเซอร์ คุกกี้แบบถาวร (Persistent Cookies) คือ คุกกี้ที่มีระยะเวลาอยู่ตลอดจนกว่าหมดอายุหรือถูกลบ ใช้จดจำการตั้งค่าของคุณภายในเว็บไซต์ และจะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์หรือบนมือถือของคุณแม้ว่าคุณจะปิดเว็บไซต์นั้นแล้ว คุกกี้ดังกล่าวนี้จะช่วยเรื่องความสอดคล้องของข้อมูลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในขณะที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือบริการ คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง คือ คุกกี้ที่ถูกกำหนดโดยเว็บไซต์ที่คุณกำลังเยี่ยมชม คุกกี้ของบุคคลที่สาม คือ คุกกี้ถูกกำหนดโดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สามแยกต่างหากจากไซต์ที่คุณกำลังเยี่ยมชม เช่น ผู้ให้บริการข้อมูล โฆษณา หรือการวิเคราะห์บนเว็บไซต์ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน คือ เทคโนโลยีที่จัดเก็บข้อมูลในบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเพื่อแบ่งปันข้อมูลหรือจัดเก็บข้อมูล เช่น แฟลชคุกกี้ HTML 5 และวิธีการอื่น ๆ ของซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันบนเว็บไซต์

เราใช้คุกกี้อย่างไร ?

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน โดยเราจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้: เพื่อให้การเข้าบัญชีผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของเราเป็นไปอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานและการตั้งค่าของคุณบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานและการเข้าถึงบริการของเรา เพื่อเก็บรวบรวมความสนใจ และเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความต้องการในการใช้งานของคุณมากขึ้น

ประเภทคุกกี้ที่เราใช้

ประเภทคุกกี้ที่เราใช้บนเว็บไซต์ มีดังต่อไปนี้

คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้เหล่านี้มีความสำคัญต่อการให้บริการบนเว็บไซต์แก่คุณและเพื่อให้คุณสามารถใช้คุณลักษณะบางอย่างได้ คุกกี้เหล่านี้ช่วยในการยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้งานและช่วยป้องกันการปลอมแปลงบัญชีผู้ใช้งาน หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้ เราใช้คุกกี้ดังกล่าวนี้เพื่อให้บริการแก่คุณ

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functional Cookies)

คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำสิ่งที่คุณเลือกเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ เช่น การจดจำรายละเอียดการเข้าสู่ระบบหรือการตั้งค่าภาษาของคุณ วัตถุประสงค์ของคุกกี้เหล่านี้มีเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นและเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คุณต้องใส่ข้อมูลของคุณใหม่ทุกครั้งเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้ดังกล่าวนี้เป็นคุกกี้แบบถาวรเนื่องจากยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้เราใช้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งต่อไปของคุณ คุณสามารถลบคุกกี้เหล่านี้ผ่านบราวเซอร์ของคุณได้

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)

คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้ใช้งานบนไซต์ของเรา รวมถึงทำให้เราเข้าใจถึงวิธีการที่ผู้ใช้งานใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา สิ่งเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์เรา เช่น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies)
คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณ คุกกี้เหล่านี้จะจำกัดจำนวนครั้งที่คุณเห็นโฆษณาและช่วยให้เราประเมินประสิทธิภาพด้านการตลาด นอกจากนี้เราอาจใช้ข้อมูลที่ได้รับจากคุกกี้เหล่านี้เพื่อเสนอโฆษณาที่คุณอาจสนใจโดยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้งานออนไลน์ของคุณที่ผ่านมา คุกกี้ดังกล่าวนี้เป็นคุกกี้แบบถาวร เราอาจแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจของเรา
ทางเลือกเกี่ยวกับคุกกี้
ในกรณีที่คุณไม่ประสงค์ให้มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการตั้งค่าบนบราวเซอร์ของคุณเพื่อเลือกการใช้งานที่เหมาะสมกับคุณ หากคุณปิดการใช้งานหรือลบคุกกี้บางอย่างในการตั้งค่าบราวเซอร์ของคุณ ทั้งนี้ การใช้งานบนเว็บไซต์หรือคุณลักษณะบางอย่างอาจทำงานได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ หากคุณต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ดังกล่าว คุณสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ทางการบราวเซอร์ของคุณได้ คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธหรือการลบคุกกี้ ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org
การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control)
การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกิดขึ้น เราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ เราจะแจ้งการละเมิดให้คุณทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการเสนอสินค้า บริการ และการใช้งานบนเว็บไซต์สำหรับลูกค้าของเราเท่านั้น หากคุณเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเรา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
รายละเอียดการติดต่อ
หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ คุณสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
www.homingday.com
TIP 9 Building E1 595/19 Sukhumvit Road, Bang Pu Mai Subdistrict, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan 10280
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ www.homingday.com
หมายเลขโทรศัพท์ +66 (0)980 895 496